Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Obchod a podmienky
  3. Záručné podmienky
Záručné podmienky

 

Tentodokumentpredstavujesúhrninformáciíozárucnýchpodmienkach

Práva odberatela a povinnosti dodávatela v súvislosti so zárukou na dodané stroje a zariadenia budú

obmedzené na práva a povinnosti výslovne uvedené v týchto podmienkach:

 

1.a)zárucnádobanadodanýtovarvyplývajúcazobchodnéhozákonníkaje1rok,

b)zárucnádobanadodanýtovarvyplývajúcazobcianskehozákonníkaje2roky

 

2.Servisnéprávavyplývajúcepreodberatelapodlaboduc.1,preberánasvojutarchudodávatel.

 

Vrámcizárukysazaväzujeopravitalebovymenitakúkolvekchybnúcastzariadeniavdôsledkuchýbmateriálu

alebovýrobnéhoprocesu.Predávajúcisazaväzujeajepovinnývrámcilehotyuvedenejvbode1písm.a)

ab)zarucitservisnímdodanýchstrojov.Všetkyopravyvzárucnejapo-zárucnejlehotesavykonávajúvsídle centrály

spolocnosti.Dopravnénákladyvyplývajúcezrealizáciezárucnéhoajpo-zárucnéhoservisu(obhliadka,servisnýzásah)

prechádzajúnakupujúceho(podlabodu8pís.a).Zárukasanevztahujenapoškodenie,ajneúmyselné,stratu,prírodné

vplyvyaleboinéudalosti,ktorénemajúpôvodvovýrobezariadenia.

 

3.Nevhodnývýbervýrobkuatýmpádomskutocnost,ževýroboknevyhovujepožiadavkám

spotrebitelanemôžebytdôvodomnareklamáciu.

4.Nárokyzvádvýrobkujepotrebnéuplatnitvzárucnejdobe,inakzaniknú.Zárucdobazacínaplynút momentom

prevzatiavýrobkuodberatelom.

 

5.Dôvodynaodmietnutieplneniazáruky:

a) výrobok nebol predaný v rámci spotrebitelskej zmluvy

b)výrobokbolpoužívanývrozporestechnickoudokumentáciou,nebolidodržanépokynytýkajúcesa inštalácie

,prevádzkovaniaaúdržbyuvedenévnávodenapoužívaniealebovbezpecnostnýchpredpisoch

c) nerešpektovania podmienok (parametrov) definovaných v užívatelskej prírucke

d) neodbornou inštaláciou a manipuláciou

e)nevhodnéhoumiestneniazariadeniaalebozanedbanejpovinnejúdržby(akjevyžadovaná)

f)výrobokbolpripojenýdoelektrickejsiete,vktorejnapájacienapätiekolíše,,chybnémunapájaciemualebo vstupnému

napätiu,nevhodnejpolaritetohtonapätia,nevhodnejelektrickejsieti,skratunavstupoch

g) do výrobku zasahovali alebo ho akokolvek pozmenovali iné než autorizované osoby

h) neodbornou dodatocnou montážou (demontážou)

i)prisvojvolnýchzmenáchnazárucnomlistenepovolanouosobou,prinevyplnenízárucnéholistu,pristrate zárucného

listu

j)navýrobkuboliporušenéochrannéprvkyslúžiacenazistenieneoprávnenéhozásahudovýrobku(plomby

a ochrannéštítkyapod.)

k) poškodením, alebo stratou pocas prepravy zariadenia kupujúcim

l) vada je spôsobená znecistením, prirodzeným opotrebením

m) poškodením živelnou pohromou

n)mechanickýmpoškodením(neprimeranýmzaobchádzaním,cistenímapod.)

o)nehodou,stratou,odcudzením,nedbanlivosti,nadmernéhozataženiazariadenia,nesprávnejalebo nedostatocnej

údržbyanastaveniaaleboinýchvonkajšíchprícin

p)Dodávatelmôžeodmietnutvykonatopravuvzárucnejlehoteakporuchabolaspôsobenáinštalácioukomponentov

odinýchvýrobcov,akojevýrobcadodanéhozariadenia

q) poškodeným identifikacným prvkom (výrobné císlo)

r) uplynutie 24 hodinovej doby na reklamáciu nekompletnosti prijatého tovaru

s) uplynutie doby podla bodu c 1 tejto prílohy

t)výrobokbolpoužívanýinýmspôsobomnežobvyklýmpredanýtypvýrobku

u) nedodržanie podmienky podla bodu c. 13 zárucných podmienok

 

6. Za obvyklé používanie sa považuje najmä ak:

a) výrobok je používaný v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej republike,

b)výrobokjepoužívanývsúladestechnickoudokumentáciou,rešpektujúcpodmienky(parametre)definované

vužívatelskejpríruckeadodržanépokynytýkajúcesainštalácie,prevádzkovaniaaúdržbyuvedenév návode

napoužívaniealebovbezpecnostnýchpredpisochajemupravidelnevymienanépríslušenstvo podliehajúce

rýchlejšiemuopotrebeniupodlapokynovvýrobcutohtozariadenia.

c)výrobokjepoužívanýspôsobom,ktorýzodpovedáúcelupoužitiazariadeniapodlamanuálu,adanémudruhu

prevádzky

 

 

7.Neoprávnenáreklamácia

a)Skôrnežsazacnespoužívanímvýrobku,jepotrebnésaoboznámitspriloženýmnávodomnapoužívanie

a nevyhnutnesanímriadit.

b)Preduplatnenímnárokunareklamáciujepotrebnéskontrolovat,civzniknutázávadaniejespôsobená

umiestnením,inštaláciou,zapojenímalebonastavenímvrozporesodporúcanímvýrobcu.

c)Pokialvzniknerozporskúpnouzmluvouspôsobenýinformáciouzinéhozdroja,nežod

výrobcu, tento rozpor sa nepovažuje za dôvod k reklamácii výrobku.

 

8. Neopodstatnený zásah

Akvprípadeservisnéhozásahuuskutocnenéhododávatelombudezistenáskutocnost,že

ideozávadu,ktorejprícinajedôvodomnaodmietnutieplneniazáruky,aleboakzávada

vôbecnevznikla(bod7,pism.b),jeodberatelpovinnýuhraditdodávatelovivplnom

rozsahu náklady spojené s neopodstatneným zásahom. Ide o náklady spojené s dopravou,

testovaním a manipuláciou dotknutého zariadenia.

a)výška dopravných nákladov: za každý 1 kilometer / 0,50,- EUR s DPH

b)výškamanipulacnýchpoplatkov:zakaždúzacatúhodinu20,-EURsDPH

9)Riešenieneopravitelnéhovýrobku,alebovýrobkuchybnéhozdôvoduchýbmateriálualebovýrobné

hoprocesu - vtomtoprípadesaposkytnekupujúcemuadekvátnanáhradadruhovoacenovozhodného

tovaru,ktoráplnenahradíneopravitelkus.Dopravnénákladyvtomtoprípadeprechádzajúnadodávatela.

 

10)Nekompletnostprijatéhotovarujemožnéreklamovatnajneskôrdo24hodínod

okamihu prevzatia predmetného druhu tovaru. Uplynutie tejto doby je dôvodom na

odmietnutiezáruky.Pretosiprosímdôkladneskontrolujtekompletnostdodanéhodruhu

tovaru.

 

11)Zárucpodmienkykupujúcivždykdispozíciipriodbereobjednanéhotovaru,

aleboprijehododaní.Vprípadezmluvnéhoodberuzárucpodmienkykdispozíciis

návrhompredmetnejkúpnejzmluveakoprílohac.2.

 

12) Podmienkou prevzatia objednaného tovaru , alebo dodania objednaného tovaru je

podpísanietýchtozárucnýchpodmienok,címkupujúcivyjadrujesvojsúhlassozárucnými

podmienkami. Svojim podpisom kupujúci taktiež potvrdzuje fakt, že sa s každým bodom

predloženýchanímpodpísanýchzárucnýchpodmienok(prípadnejednotlivýchcastí)

oboznámil a porozumel im bez pochybností, nejasností a bez žiadnych nezrovnalostí. Z

vyššie uvedeného následne vyplýva , že neskoršie námietky alebo nesúhlas k podpísaným

zárucnýmpodmienkamzostranykupujúcehoniejedodávatelpovinnýakceptovat.

 

13)Vprípadezakúpeniazdvíhacíchzariadenísidodávatelvyhradzujepodmienkurucenia

zanímdodanýtovar.Toutopodmienkoujevýlucpoužitiehydraulickéhoolejado

zdvíhacích zariadení typu ako je určený v návode k obsluhe. Poškodenia zakúpeného zariadenia, alebo

jehonefunkcnostispôsobenejnedodržanímtejtopodmienkysastávajednýmsdôvodov

odmietnutia plnenia záruky.

 

14)Povyjadrenísúhlasusozárucnýmipodmienkamipodpisomkupujúceho,niejemožné

dodatocneupravovat,pozmenovatalebonamietatžiadnybodzárucnýchpodmienok

(prípadnejehocastí)anijednouzmluvnoustranou.

 

15)Tentodokument(zárucpodmienky)vymedzujúciprávaapovinnostipredávajúceho

akupujúcehojevyhotovenývdvochrovnopisoch,pricomkaždázmluvnástranasiponechájeden

originál podpísanýobomazmluvnýmistranami.

 

16)Prevzatímtovarukupujúcibezvýhradyakceptujevšetkybodyvyššieuvedených

zárucnýchpodmienok,copotvrdzujesvojimpodpisom.

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.