Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Obchod a podmienky
  3. Záručné podmienky
Záručné podmienky

 

Tento dokument predstavuje súhrn informácií o záručných podmienkach

Práva odberateľa a povinnosti dodávateľa v súvislosti so zárukou na dodané stroje a zariadenia budú

obmedzené na práva a povinnosti výslovne uvedené v týchto podmienkach:

1. a) záručná doba na dodaný tovar vyplývajúca z obchodného zákonníka je 1 rok,

b) záručná doba na dodaný tovar vyplývajúca z občianskeho zákonníka je 2 roky

2. Servisné práva

vyplývajúce pre odberateľa podľa bodu c.1, preberá na svoju ťarchu dodávateľ.

V rámci záruky sa zaväzuje opraviť alebo vymeniť akúkoľvek chybnú čast zariadenia v dôsledku chýb materiálu alebo výrobného procesu. Predávajúci sa zaväzuje a je povinný v rámci lehoty uvedenej v bode 1 písm. a)

 b) zaručiť servis ním dodaných strojov. Všetky opravy v záručnej a po-záručnej lehote sa vykonávajú v sídle centrály spoločnosti. Dopravné náklady vyplývajúce z realizácie záručného aj po-záručného servisu (obhliadka,servisný zásah)

prechádzajú na kupujúceho (podľa bodu 8 pís. a). Záruka sa nevzťahuje na poškodenie to aj poškodenie neúmyselné, stratu, prírodné vplyvy alebo iné udalosti, ktoré nemajú pôvod k výrobe zariadenia.

3. Nevhodný výber výrobku

a tým pádom skutočnost, že výrobok nevyhovuje požiadavkám spotrebiteľa nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

4. Nároky z vád výrobku

je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Záručná doba začína plynúť momentom prevzatia výrobku odberateľom.

5. Dôvody na odmietnutie plnenia záruky:

a) výrobok nebol predaný v rámci spotrebiteľskej zmluvy

b) výrobok bol používaný v rozpore s technickou dokumentáciou, neboli dodržané pokyny týkajúce sa inštalácie, prevádzkovania a údržby uvedené v návode na používanie alebo v bezpečnostných predpisoch

c) nerešpektovania podmienok (parametrov) definovaných v užívateľskej príručke

d) neodbornou inštaláciou a manipuláciou

e) nevhodného umiestnenia zariadenia alebo zanedbanej povinnej údržby (ak je vyžadovaná)

f) výrobok bol pripojený do elektrickej siete, v ktorej napájacie napätie kolíše,  chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu, nevhodnej polarite tohto napätia, nevhodnej elektrickej sieti, skratu na vstupoch

g) do výrobku zasahovali alebo ho akokoľvek pozmeňovali iné než autorizované osoby

h) neodbornou dodatočnou montážou (demontážou)

i) pri svojvoľných zmenách na záručnom liste nepovolanou osobou, pri nevyplnení záručného listu, pri strate záručného listu

j) na výrobku boli porušené ochranné prvky slúžiace na zistenie neoprávneného zásahu do výrobku (plomby a ochranné štítky a pod.)

k) poškodením, alebo stratou počas prepravy zariadenia kupujúcim

l) vada je spôsobená znečistením, prirodzeným opotrebením

m) poškodením živelnou pohromou

n) mechanickým poškodením ( neprimeraným zaobchádzaním, čistením a pod.)

o) nehodou, stratou, odcudzením, nedbanlivosti, nadmerného zaťaženia zariadenia, nesprávnej alebo nedostatočnej údržby a nastavenia alebo iných vonkajších príčin

p) dodávateľ môže odmietnúť vykonať opravu v záručnej lehote ak porucha bola spôsobená inštaláciou komponentov od iných výrobcov, ako je výrobca dodaného zariadenia

q) poškodeným identifikačným prvkom (výrobné číslo)

r) uplynutie 24 hodinovej doby na reklamáciu nekompletnosti prijatého tovaru

s) uplynutie doby podľa bodu c 1 tejto prílohy

t) výrobok bol používaný iným spôsobom než obvyklým pre daný typ výrobku

u) nedodržanie podmienky podľa bodu c. 13 záručných podmienok

 

6. Za obvyklé používanie sa považuje najmä ak:

a) výrobok je používaný v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej republike,

b) výrobok je používaný v súlade s technickou dokumentáciou, rešpektujúc podmienky (parametre) definované v užívateľskej príručke a sú dodržané pokyny týkajúce sa inštalácie, prevádzkovania a údržby uvedené v návode na používanie alebo v bezpečnostných predpisoch a je mu pravideľne vymienané príslušenstvo podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu podľa pokynov výrobcu tohto zariadenia.

c) výrobok je používaný spôsobom, ktorý zodpovedá účelu použitia zariadenia podľa manuálu, a danému druhu prevádzky

7. Neoprávnená reklamácia

a) Skôr než sa začne s používaním výrobku, je potrebné sa oboznámiť s priloženým návodom na používanie a nevyhnutne sa ním riadiť.

b) Pred uplatnením nároku na reklamáciu je potrebné skontrolovať, či vzniknutá závada nie je spôsobená umiestnením, inštaláciou, zapojením alebo nastavením v rozpore s odporúčaním výrobcu.

c) Pokiaľ vznikne rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený informáciou z iného zdroja, než od výrobcu, tento rozpor sa nepovažuje za dôvod k reklamácii výrobku.

8. Neopodstatnený zásah

Ak v prípade servisného zásahu uskutočneného dodávateľom bude zistená skutočnosť, že

ide o závadu, ktorej príčina je dôvodom na odmietnutie plnenia záruky, alebo ak závada

vôbec nevznikla (bod 7, pism. b), je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi v plnom

rozsahu náklady spojené s neopodstatneným zásahom. Ide o náklady spojené s dopravou,

testovaním a manipuláciou dotknutého zariadenia.

a)výška dopravných nákladov: za každý 1 kilometer / 0,50,- EUR s DPH

b)výška manipulačných poplatkov: za každú začatú hodinu 20,- EUR s DPH

9) Riešenie neopraviteľného výrobku,

alebo výrobku chybného z dôvodu chýb materiálu alebo výrobného procesu - v tomto prípade sa poskytne kupujúcemu adekvátna náhrada druhovo a cenovo zhodného tovaru, ktorá plne nahradí neopraviteľný kus. Dopravné náklady v tomto prípade prechádzajú na dodávateľa.

10) Nekompletnosť prijatého tovaru

je možné reklamovať najneskôr do 24 hodín od okamihu prevzatia predmetného druhu tovaru. Uplynutie tejto doby je dôvodom na odmietnutie záruky. Preto si prosím dôkladne skontrolujte kompletnosť dodaného druhu tovaru.

11) Záručné podmienky

má kupujúci vždy k dispozícii pri odbere objednaného tovaru, alebo pri jeho dodaní. V prípade zmluvného odberu má záručné podmienky k dispozícii s návrhom predmetnej kúpnej zmluve ako príloha č. 2 .

12) Podmienkou prevzatia objednaného tovaru

alebo dodania objednaného tovaru je podpísanie týchto záručných podmienok, čím kupujúci vyjadruje svoj súhlas so záručnými podmienkami. Svojim podpisom kupujúci taktiež potvrdzuje fakt, že sa s každým bodom predložených a ním podpísaných záručných podmienok (prípadne jednotlivých častí) oboznámil a porozumel im bez pochybností, nejasností a bez žiadnych nezrovnalostí. Z vyššie uvedeného následne vyplýva , že neskoršie námietky alebo nesúhlas k podpísaným záručným podmienkam zo strany kupujúceho nie je dodávateľ povinný akceptovat.

13) V prípade zakúpenia zdvíhacích zariadení

si dodávateľ vyhradzuje podmienku ručenia za ním dodaný tovar. Touto podmienkou je výlučné použitie hydraulického oleja do zdvíhacích zariadení typu ako je určený v návode k obsluhe. Poškodenia zakúpeného zariadenia, alebo jeho nefunkčnosti spôsobenej nedodržaním tejto podmienky sa stáva jedným s dôvodov odmietnutia plnenia záruky.

14) Po vyjadrení súhlasu so záručnými podmienkami 

podpisom kupujúceho, nie je možné dodatočne upravovať, pozmeňovať alebo namietať žiadny bod záručných podmienok (prípadne jeho častí) ani jednou zmluvnou stranou.

15) Tento dokument (záručné podmienky)

vymedzujúci práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana si ponechá jeden originál podpísaný oboma zmluvnými stranami.

16) Prevzatím tovaru

kupujúci bez výhrady akceptuje všetky body vyššie uvedených záručných podmienok, čo potvrdzuje svojim podpisom.

Informácie o odstúpení od zmluvy je podľa zákona lehota 14 dní bez udania dôvodu

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk